เปิดภาพป่าแห้งแล้งที่ อนุพงษ์ เซ็นยกให้ กระทิงแดง สร้างโรงงาน…เจอถาม แห้งตรงไหน ?

             โซเชียลตั้งคำถาม แห้งแล้งตรงไหน ? หลังเพจดังแฉ อนุพงษ์ เซ็นยกป่าชุมชนให้ กระทิงแดง สร้างโรงงาน อ้างสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ วันที่ 8 กันยายน 2560 เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่เอกสาร 2 ฉบับ ที่ระบุว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เซ็นยกป่าชุมชนให้กลุ่มกระทิงแดงเพื่อสร้างโรงงาน โดยมีข้อมูลดังนี้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (กระทิงแดง) ใช้ที่สาธารณะห้วยเม็ก เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามหนังสือของมหาดไทย ที่ มท 0208.4/886 ของสำนักกฎหมาย สป. เป็นการอนุมัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ข้อ 22 (2) โดยให้เหตุผลว่าที่แปลงสาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าว “ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด” และระบุต่อไปว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ สภา อบต. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ กับได้มีการประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทั้งนี้ระเบียบมหาดไทยฉบับเดียวกัน ข้อ 23 (3) กำหนดว่าในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน 31 ไร่ ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชน อยู่กึ่งกลางในเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นในการขยายโรงงาน ที่สาธารณะห้วยเม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คณะกรรมการชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2526 ตาม นสล. เลขที่ ขก 2321 และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

โดยบริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบป่าชุมชุนตั้งแต่ช่วงปี 2555 และขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงานช่วงปี 2558 ซึ่งเรื่องคาราคาซังเรื่อยมาและถูกคัดค้านจากสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงมาตลอด ก่อนที่ มท.1 จะอนุมัติให้ใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลงดังกล่าว เพื่อกิจการของเอกชน

ต่อมา  เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ก็ได้เปิดเผยภาพชุดของป่าดังกล่าวที่ถูกระบุว่าแห้งแล้ง พร้อมข้อความว่า  ป่าห้วยเม็กเป็นที่ นสล. ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นป่าของชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์เก็บหาของป่า อยู่ในเขตหมู่บ้านหนองแต้ ม. 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นทางน้ำผ่านตามธรรมชาติ เชื่อมกับห้วยทรายไปลงน้ำพอง ห่างจากสปริงเวย์ของเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ 1 กิโลเมตร

นอกจากนี้ข้อมูลพื้นที่และภาพแผนที่จาก google map ยังบอกชัดว่า มีการซื้อที่ดินในลักษณะปิดล้อมป่า แล้วมาขออนุญาตใช้ประโยชน์ภายหลัง

   

ที่มา : kapook