กฟผ.คว้า2รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี2559

กฟผ.คว้า2รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี2559

กฟผ.คว้า2รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี2559

กฟผ. รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับ 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” (Intelligent Generation Controller) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ

ทั้งนี้ “รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งจะทำให้รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” กฟผ. ได้รับจากผลงาน “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรจนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” เป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประกอบด้วยระบบ Hardware และ Software อัจฉริยะที่สามารถประมวลผลสภาวะด้านต่างๆ ของระบบไฟฟ้า รวมถึงการตรวจจับข้อบกพร่อง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Real Time) เพื่อให้สามารถสั่งการบริหารจัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งในบริเวณที่กำหนดได้อย่างยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าในระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ในทุกช่วงเวลา ถึงแม้ว่าจะเกินข้อกำหนดตาม Contracted Capacity ระบบก็จะยังคงรักษาเสถียรภาพตามมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าไว้ได้