EPG รับรางวัล PM award ครั้งที่ 25

EPG รับรางวัล PM award ครั้งที่ 25

EPG รับรางวัล PM award ครั้งที่ 25

EPG รับรางวัล PM award ครั้งที่ 25 เน้นการใช้นวัตกรรมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า ธุรกิจขยายตัวได้ 14-25% ในปีนี้

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG นำบริษัทในเครือเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 prime minister export award หรือ PM award 2016 ครั้งที่ 25 จำนวน 5 รางวัล เปิดเผยว่า รางวัลที่ได้รับเกิดจากการสร้างตราสินค้า ที่สามารถสร้างเครือข่ายในการส่งออกไปทั่วโลก และมุ่งเน้นที่จะวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าให้เกิดขึ้น โดยในปีนี้ ทางบริษัท ตั้งเป้าหมายการ เติบโตของธุรกิจในปีนี้ ร้อยละ 14-25 หรือคิดเป็นมูลค่า 10,000-11,000 ล้านบาท ถึงแม้ประเทศคู่ค้าหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตน้ำมัน จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ยอดขายลดลง แต่มีในส่วนของตลาดอื่น สามารถเข้ามาทดแทนได้ เช่นใน เอเชียใต้ จีน ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 20-30

โดย5รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม 1 บริษัท รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 1 บริษัท และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม 3 บริษัท